11.11.2017 23:15

11.11.2017 22:20

01.11.2017 23:22

01.11.2017 23:05

27.10.2017 17:16

  DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy jest ośrodkiem resocjalizacyjnym readaptacji społecznej dziewcząt w wieku 13-21 lat. Organizacja placówki zapewnia 40 miejsc, w tym 30 dla wychowanek zakładu poprawczego i 10 dla podopiecznych schroniska. Organem prowadzącym i nadzorującym Placówkę jest Minister Sprawiedliwości.

Jednym z głównych elementów pracy kadry jest niesienie pomocy dziewczętom w przyswajaniu reguł i umiejętności międzyludzkich, niezbędnych do ich właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

Podmiotowa działalność placówki jest skierowana na zaspokojenie potrzeb socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych przebywających tu dziewcząt. Znacząca większość wychowanek wywodzi się, bowiem z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią bądź patologicznych oraz biednych. Placówka współpracuje z wieloma uczelniami humanistycznymi w kraju i za granicą, będąc szkołą ćwiczeń oraz praktyk studenckich. Jest także obiektem wielu badań i opracowań naukowych.

Readaptacyjna działalność placówki prowadzona jest w trzech kierunkach: wychowawczo-socjalnym, edukacyjnym i diagnostyczno-terapeutycznym. Bezcenną funkcję wychowawczą w placówce spełnia praca duszpasterska Księży Jezuitów.