16.09.2019 10:42

16.09.2019 10:41

01.09.2019 15:46

01.09.2019 15:36

30.07.2019 22:18

  ZESPÓŁ KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY
ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNO-KOREKCYJNY


KIM JESTEŚMY?
Nasz Zespół to fachowcy, nie tylko wykształceni specjalistycznie ( psycholodzy, pedagodzy, terapeuci), ale pasjonaci ciągle dokształcający się i szukający nowych, ciekawych form pracy. Chociaż nasza aktywność często nie przynosi natychmiastowych efektów, ufamy, że zasiane przez nas ziarno przyniesie plon w postaci wartościowych wyborów życiowych naszych wychowanek. Mamy liczne konkretne przykłady umacniające nas w tym przekonaniu.


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
W sposób wszechstronny prowadzimy pracę psychopedagogiczną nakierowaną na:
  • stabilizowanie sfery psychicznej (budowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa, rozładowywanie napięć emocjonalnych, praca nad traumami, wzmacnianie przejawów samokontroli, pogłębianie wglądu);
  • stymulowanie rozwoju osobistego (poznawanie swoich możliwości, budowanie swojej samooceny i samoakceptacji, ćwiczenie sprawczości, przewidywania, odpowiedzialności, nauka komunikacji emocjonalnej);
  • stymulowanie rozwoju społecznego (modyfikowanie systemu wartości społecznych, budzenie empatii, tolerancji, wrażliwości, ćwiczenie asertywności, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, alternatywnych form zachowań w sytuacji konfliktów interpersonalnych, uświadamianie zakresu winy, podejmowanie form zadośćuczynienia);
  • edukację naszych podopiecznych oraz ich bliskich w obszarach: samodzielności szkolnej, zawodowej i życiowej, także związanych z podejmowaniem licznych ról wynikających z faktu bycia kobietą oraz przeciwdziałania samodestrukcji, np. uzależnień.

CO OFERUJEMY?
Nasz Zespół, mając w centrum podmiotowość naszych wychowanek i dostrzegając wielowątkowość problematyki ich dotyczącej, działa w następujących blokach tematycznych:
  • w ramach diagnozy opracowuje opinie na zlecenie sądów zawierające opis atmosfery rodzinnej, procesu demoralizacji, wyników badań, poziomu rozwoju intelektualnego, kierunku rozwoju osobowości oraz sugestie środków prawnych i wychowawczych. Zespół programuje również specjalistyczną pracę pomocową;
  • w ramach pracy korekcyjno- terapeutycznej wobec wychowanek prowadzi oddziaływania indywidualne (porady psychologiczne, działania reedukacyjne, interwencje, terapia krótko i długoterminowa) i grupowe (psychologiczne zajęcia adaptacyjne, muzykoterapia, socjoterapia, terapia grupowa, mediacje, zajęcia z zakresu profilaktyki terapii uzależnień, zajęcia psychoedukacyjne w zakresie komunikacji i relacji interpersonalnych);
  • w ramach pracy korekcyjno- terapeutycznej wobec rodzin i bliskich naszych wychowanek prowadzi oddziaływania indywidualne (poradnictwo psychologiczne, działania psychoedukacyjne) i grupowe (warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, mediacje rodzinne, terapia rodzinna);
  • w ramach procesu usamodzielnienia Zespół pomaga w szukaniu szkół i pracy dla wychowanek, pilotuje kwestie prawne, mieszkaniowe, także dotyczące pomocy socjalnej i terapeutycznej poza placówką.


GALERIA

Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia Terapia